Algemene Leden Vergadering

Agenda ALV maandag 5 september 2016 om 19.30 uur.

1. Opening

2. Agenda en mededelingen

3. Notulen vorige ALV 14 september 2015

4. Jaarverslagen intern en extern en jeugd 2015-16

5. Jaarverslag financiën 2015-16

6. Prijsuitreikingen (wisselbekers clubkampioen en snelschaak-kampioen Timo Bottema, prestatiebeker Miki Bayrak, diverse winnaars zeskampen)

7. Verslag kascommissie (Blaauw en Schuijer) en decharge bestuur

8. Bestuursverkiezing. Timo Bottema stelt zich niet herkiesbaar (wel als teamleider team 1). De overige bestuursleden Eric van der Marel (wordt competitieleider), Michaël Claushuis (blijft penningmeester) en Jasper Zijlstra (secretaris/website) stellen zich herkiesbaar. Joop Beijersbergen stelt zich verkiesbaar en wordt voorgedragen als voorzitter Tegenkandidaten of kandidaat bestuursleden zijn overigens altijd welkom.

9. Benoeming nieuwe kascommissie

10. Begroting 2016-17 en vaststelling contributie en jaarlijkse reservering 100-jarig jubileum 2025

11. Programma komend seizoen. We beginnen met de simultaan van de clubkampioen op 12 september om 19.00 uur. Twee HSB-achttallen in Eerste en Derde klasse. Bestuursvoorstel: interne competitie als vorig jaar. Eerst halfjaar Zwitsers, maar daarna eerder beginnen met de zeskampen.

12. Instelling barcommissie

13. Website (www.schaakclub-wassenaar.nl)

14. Trainingsavonden eens in de maand

15. wvttk / rondvraag

16. Sluiting